டிரா தினமும் தொடங்குகிறது: மாலை 08:46 PM. பிரீமியர்ஸ் ஸ்ரீலங்காபூல்ஸ்.நெட்டில் மட்டுமே நேரலை